สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โทร 053 - 682743 สำนักปลัดฯ ต่อ 23 กองคลัง ต่อ 41 กองช่าง ต่อ 32 กองการศึกษา ต่อ 21  
   
     

 

เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
การบังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การจำกัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
งบประมาณรายง่ายประจำปี พ.ศ. 2558
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบัญญัติงบประมาณารายจ่าย
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย
แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน
แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ทุกงาน
แผนงานการศึกษา ทุกงาน
แผนงานงบกลาง
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทุกงาน
คำแถลง ประกอบงบรายจ่าย 2559
คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ
บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
บันทึกหลักการและเหตุผล
รายงานประมาณการรายจ่าย
รายงานประมาณการรายรับ
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
รายละเอียดคำแถลง
 

 

 

     
 
 
             
 

จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับ 16 พ.ค. 57 รวมจำนวน

Invisible Stats >