สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โทร 053 - 682743 สำนักปลัดฯ ต่อ 23 กองคลัง ต่อ 41 กองช่าง ต่อ 32 กองการศึกษา ต่อ 21  
 
   
     

 

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564

สารบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2559-2562
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5
-แผนสำนักปลัดฯ
-แผนกองคลัง
-แผนกองช่าง
-แผนกองการศึกษา
-แผนกองสาธารณสุขฯ
ส่วนที่ 6
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5
-แผนสำนักปลัดฯ
-แผนกองคลัง
-แผนกองช่าง
-แผนกองการศึกษา
-แผนกองสาธารณสุขฯ
ส่วนที่ 6

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5
-แผนสำนักปลัดฯ
-แผนกองคลัง
-แผนกองช่าง
-แผนกองการศึกษา
-แผนกองสาธารณสุขฯ
ส่วนที่ 6

 

โปรแรมจัดทำแผนพัฒนาสามปี

เผยแพร่ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้นะคับ ใช้ Access 2010

จัดทำ โดยนายกฤตธกร วิวันน์นา นักบริหารงานทั่วไป ๖ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ

ดาวน์โหลด>>>>

 

 

     
 
 
             
 

จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับ 16 พ.ค. 57 รวมจำนวน

Invisible Stats >