สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โทร 053 - 682743 สำนักปลัดฯ ต่อ 23 กองคลัง ต่อ 41 กองช่าง ต่อ 32 กองการศึกษา ต่อ 21  
 
   
     

 

  • ปีงบประมาน 2559
  • ปีงบประมาณ 2558
  • ปีงบประมาณ 2557
Content 1
Content 2

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
จำนวนเงิน
สถานะ
1
นางนุชนาถ  แซ่ตัน
62/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        200.00
ชำระแล้ว
2
นายประสาท  บัวละคร
49/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        400.00
ชำระแล้ว
3
บริษัทร่วมเจริญพัฒนา
152 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      5,764.00
ชำระแล้ว
4
นายฤทธิ์เดช  ป้อมอินทร์
444/8 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        200.00
ชำระแล้ว
5
บริษัทไทยประกันชีวิต
165 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
    18,130.00
ชำระแล้ว
6
นายวิชา  เจ้าดูรี
53/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
        200.00
ชำระแล้ว
7
นายสุพจน์  สว่างกุล
488 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        960.00
ชำระแล้ว
8
นายสุรสิทธิ์  อ้อมอารี
187 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      2,912.00
ชำระแล้ว
9
นายวิวัฒน์  ชารุกันทร
270 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
        200.00
ชำระแล้ว
10
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขามร.
31 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
    10,360.00
ชำระแล้ว
11
นายมาโนชญ์  แพมงคล
200/2 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
        209.00
ชำระแล้ว
12
นายพัฒนพงศ์  สืบพงศ์เอื้อ
34/4 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
     400.00
ชำระแล้ว
13
นางอุทิน  โอภาประกาศิต
41 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      200.00
ชำระแล้ว
14
นายสุชิน  ตันวุฒิกร
140/3 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
     640.00
ชำระแล้ว
15
นางสาวหทัยวรรณ  ศุภจิตรา
448 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        200.00
ชำระแล้ว
16
นางจีรนันท์  ยะระสิทธิ์
262/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        800.00
ชำระแล้ว
17
นายสุริยา  อร่ามวงค์
192 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
        200.00
ชำระแล้ว
18
หจก.ชื่นชูไพรมอเตอร์
213 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        200.00
ชำระแล้ว
19
นายโกสินทร์  มังกรอัศวกุล
160 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,088.00
ชำระแล้ว
20
บ.นิ่มซีเส็งลิซซิ่งแม่ฮ่อสอนจำกัด
239 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
        880.00
ชำระแล้ว
21
นายนคเรศ  ศรีสวัสดิ์
139/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        502.00
ชำระแล้ว
22
นายเรวัตร  การานา
256 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        400.00
ชำระแล้ว
23
นายธีรศักดิ์  ตรีเทพชาญชัย
451 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
    49,564.00
ชำระแล้ว
     
      4,500.00
ชำระแล้ว
24
นายโยธิน  ปวงคำคง
102 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        704.00
ชำระแล้ว
25
นายภูมินทร์  ธีระกุล
261/2 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
        640.00
ชำระแล้ว
26
นายศักดา  นาคะปรีชา
17/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        400.00
ชำระแล้ว
27
นางสลินยา  บรรณศักดิ์
253 ม.2 ถ. แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
     200.00
ชำระแล้ว
28
นางอุทิน  ศิริมาศ
21/1 ม.1 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
     200.00
ชำระแล้ว
29
นางพวงเพชร  ปาจีคำ
168 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
     200.00
ชำระแล้ว
30
นายอุดม  ทั่งทอง
199,205,207 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      6,100.00
ชำระแล้ว
31
นางวนิดา  จุมปาแฝด
58/9 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        400.00
ชำระแล้ว
32
นางมนัญญา   อัจจิมารังษี
191/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        200.00
ชำระแล้ว
33
นายชุมพล  กิตติคุณากร
155/3 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        696.00
ชำระแล้ว
34
นางณิฐชพิมพ์  เชวงทรัพย์
163/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        200.00
ชำระแล้ว
35
นางสังเวียน  พุทธา
101 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        400.00
ชำระแล้ว
36
บริษัททรูมูฟ จำกัด
ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        200.00
ชำระแล้ว
37
นางสาวจรรยา  อร่ามวงค์
55 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
        200.00
ชำระแล้ว
38
นายรุ่งโรจน์  ใบสุวรรณ์
50/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
        400.00
ชำระแล้ว
39
นางสาวกรีฑากร  บูรณกูล
29/9 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        400.00
ชำระแล้ว
40
นายเลื่อน  พุทรา (คาวบอยไนท์)
119 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,536.00
ชำระแล้ว
41
นางทวีทรัพย์  อิ่มเอมทรัพย์
79/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        912.00
ชำระแล้ว
42
นายสาธิต  จงจิตต์โยธิน
159/9 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      7,902.00
ชำระแล้ว
43
นางบังอร  ศิริกุลปิยะรัตน์
25 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
        200.00
ชำระแล้ว
44
นายวิเชียร  อร่ามวงค์
61 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
        200.00
ชำระแล้ว
45
นายพิพัฒน์  ตัณฑลีลา
อาคารสำนักงาน
      1,338.00
ชำระแล้ว
46
นางราเยีย  พูลวานิช
174 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        200.00
ชำระแล้ว
47
นางสาวศิวพร   สันติโชตินันท์
113/2 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
    14,202.00
ชำระแล้ว
48
นายธนวัฒน์  ขันธนา
254 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        200.00
ชำระแล้ว
49
นายสาธิต  เจริญรุ่งทรัพย์
146 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        200.00
ชำระแล้ว
50
นายเกรียงกมล  มาตยบุญ
408/4 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        200.00
ชำระแล้ว
51
นายวัชระ  วิริยะไชยกุล
15/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        200.00
ชำระแล้ว
52
นางอุไร  คำภิไหล
24/3 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        200.00
ชำระแล้ว
53
นายชัยแสง  ตั้งใจจิต
261 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
        249.00
ชำระแล้ว
54
นายธิตินัย  ไทยตรง
258/3 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
        200.00
ชำระแล้ว
55
นางอรอนงค์  มีศิริ
165 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        200.00
ชำระแล้ว
56
นางจันทร์จิรา  วนาศิริ
256 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        200.00
ชำระแล้ว
57
นางศศินุช  เอ้งฉ้วน
170,172,172/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
    10,870.00
ชำระแล้ว
58
บริษัท ฟาส จำกัด
6/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      5,097.00
ชำระแล้ว
59
คณะบุคคลช่อยาง
12 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      2,455.00
ชำระแล้ว
60
นายอดุลย์  ศุภลักษณ์
6/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      2,798.00
ชำระแล้ว
61
นายมนตรี  บำรุงกิจ
57 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      2,200.00
ชำระแล้ว
62
นางสาววรรณา  จริยานนท์
387/4 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        200.00
ชำระแล้ว
63
นายพินิจ  ชนะพินิจวงค์
268 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
        200.00
ชำระแล้ว
64
บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)(21750)
446 หมู่ 12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      4,163.00
ชำระแล้ว
65
นายคำรณ  อ้อมอารีย์
2 หมู่ 2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      2,556.00
ชำระแล้ว
66
นางประยูร  จันทรวิโรจน์
303 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      4,068.00
ชำระแล้ว
67
นางสุพัตรา  สุวรรณลพ
440/27 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        200.00
ชำระแล้ว
68
นางสาวบงกช  กุลจิตร์
269/9 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        576.00
ชำระแล้ว
69
นางเกษร  ท้วมแก้ว
263/1 หมู่ 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง 
        300.00
ชำระแล้ว
70
นายโปษัณ  นิรัญกิจ
187/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        720.00
ชำระแล้ว
71
นางสาวจันทรา  แปงมูล
57/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        200.00
ชำระแล้ว
72
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์  ดีมั่น
153/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        200.00
ชำระแล้ว
73
นางปฎิมาพร  รังสร้อย
81 หมู่ 12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        700.00
ชำระแล้ว
73
นางมนสา  วัฒนธรรม
241/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        200.00
ชำระแล้ว
75
นางจรูญศรี  ติ๊บจ๊ะ
41/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        480.00
ชำระแล้ว
76
นางสาวสุวิภา  กิตติมา
41/4 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        200.00
ชำระแล้ว
77
นายนพดล  แก้วใส
30/11 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ 
        200.00
ชำระแล้ว
78
นางลาวัลย์  ชัยมงคล
185/1 หมู่ 12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        200.00
ชำระแล้ว
79
นางจันทร์สุ่ม  สุธรรม
252/2 หมู่ 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง 
       
200.00
ชำระแล้ว
80
บริษัทเอไอเอ จำกัด
284/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      9,520.00
ชำระแล้ว
81
นางสาวศวิกานต์  สทการ
61/1 ม.2 ถ.มงคลชัย ต.แม่สะเรียง
        320.00
ชำระแล้ว
82
นางพนมพร  แสนชนะ
179/4 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        200.00
ชำระแล้ว
83
บริษัท แอดไวซ์ ไอที โฮลดิงส์ จำกัด
44 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,510.00
ชำระแล้ว
84
นางนิตย์  ขัติหอม
194 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
        200.00
ชำระแล้ว
85
นางกานดา  ท่าวัง
29/8 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        200.00
ชำระแล้ว
86
นายเชน  มีขำ
        450.00
ชำระแล้ว
87
นางสาวสายบัว  ยิ้มกลั่น
169 หมู่ 12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        800.00
ชำระแล้ว
88
นางศรีจันทร์  คำหล้า
2 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
        884.00
ชำระแล้ว
89
นายเมธากานต์  วิลัยวรรณ์
370/1 ม.2 ถ.แสนทอง ต.แม่สะเรียง
        200.00
ชำระแล้ว
90
บริษัท ซีพีเอฟเทรดดิ้ง  จำกัด
 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      4,480.00
ชำระแล้ว
91
นางศีลา  มังกรอัศวกุล
17/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        200.00
ชำระแล้ว
92
นางสาวรมิดา  ประเสริฐ
94 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
        200.00
ชำระแล้ว
93
นางศิริพร  อินทร์ใย
261/2 หมู่ 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง 
        200.00
ชำระแล้ว
94
นางจันทร์นวล  นันท์ต๊ะ
97 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
        200.00
ชำระแล้ว
95
นายประชา  เมามูล
360 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        200.00
ชำระแล้ว
96
นายสอน  สุขรักษ์
186 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
        200.00
ชำระแล้ว
97
นางพิกุล  ปูนมาก
160/3 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        200.00
ชำระแล้ว
98
บริษัท มิตรสินด่วน จำกัด
 170/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,360.00
ชำระแล้ว
99
บริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลฯ
        903.00
ชำระแล้ว
100
บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
9/2-3 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      7,818.00
ชำระแล้ว
101
นายอุดมศักดิ์  มรกตวิจิตรการ
268/1 หมู่ 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง 
        200.00
ชำระแล้ว
102
นายวรากร  มรกตวิจิตรการ
268/3 หมู่ 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง 
        200.00
ชำระแล้ว
103
นางยุพิน  ต๊ะสุทา
47/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        200.00
ชำระแล้ว
104
นายกฤติกร  วิริยะภาพ
        400.00
ชำระแล้ว
105
นายธีรยุทธ  กังวาน
24 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
        200.00
ชำระแล้ว
106
นางวัชราภรณ์  จันทร์แก้ว
140 หมู่ 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง 
        200.00
ชำระแล้ว
107
บริษัท ทรูมันนี่  จำกัด
 172 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        400.00
ชำระแล้ว
108
นายสะอาด  นำสมัย
225/1 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
        200.00
ชำระแล้ว
100 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
        200.00
ชำระแล้ว
109
นายทิพย์  ทิวงษ์
184/2 หมู่ 12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        400.00
ชำระแล้ว
110
นางสาวเมธิกา  เชื้อสาย
162 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,392.00
ชำระแล้ว
111
นายณรงค์ฤทธิ์  ชอบชาญชัย
 179/3 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        200.00
ชำระแล้ว
112
นางพรรณปพร  รังสิโชติธณสาร
194/3 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
        400.00
ชำระแล้ว
113
นายนิธิรุจน์  สุทธหลวง
 25/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      4,440.00
ชำระแล้ว
114
นางสาวแพรทอง  เสือณรงค์
442 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        200.00
ชำระแล้ว
115
นายภูมิวิชญ์   ปาโจด
20/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      2,280.00
ชำระแล้ว
116
นางบัณฑิตา  วัดชัยภูมิ
82 หมู่ 12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        400.00
ชำระแล้ว
117
นายนิรันดร์  พรหมเทพ
139/6 หมู่ 12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        200.00
ชำระแล้ว
118
นายสุจินต์  วิริยะไชยกุล
15 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        400.00
ชำระแล้ว
119
นางอุไร  ผลอำนวย
169 หมู่ 12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        400.00
ชำระแล้ว
120
นายสมโภชน์  บุญทาวงค์
37 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ 
        300.00
ชำระแล้ว
121
นายปิยะพงษ์  เปรมภิวงค์
98/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
        805.00
ชำระแล้ว
122
พญ.ธัญชนิต  กุณทรปีรานันท์
53/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ 
      2,840.00
ชำระแล้ว
123
นายอนุวัฒน์  วรรณกองแก้ว
11/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
        200.00
ชำระแล้ว
124
นางวราพร  ตรีเทพชาญชัย
155/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        200.00
ชำระแล้ว
125
นางสาววันวิสาข์  ฟูใจ
53/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ 
      1,250.00
ชำระแล้ว
126
บริษัท เอฟเวอรี่ อีเว้นท์แอนด์ออแกไนเชอร์ จำกัด
25 ม.1 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      9,280.00
ชำระแล้ว
127
นายธนากร  อยู่ถมยา
ป้ายโฆษณาสินค้างานออกหว่า
      5,000.00
ชำระแล้ว

 

 

 

 

 

 

     
 
 
             
 

จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับ 16 พ.ค. 57 รวมจำนวน

Invisible Stats >