สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โทร 053 - 682743 สำนักปลัดฯ ต่อ 23 กองคลัง ต่อ 41 กองช่าง ต่อ 32 กองการศึกษา ต่อ 21  
 
   
     

 

  • ปีงบประมาณ 2559
  • ปีงบประมาณ 2558
  • ปีงบประมาณ 2557
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
จำนวนเงิน
สถานะ
1
นางตายิน  เจ้าดูรี
24 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
     455.00
ชำระแล้ว
2
นางถนอมศรี  พันธุรัตน์
194 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
     180.00
ชำระแล้ว
3
นางศรีจันทร์  ใจแก้ว
344 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
     588.00
ชำระแล้ว
4
นางสาวศรีสุดา  นันทสมบูรณ์
188 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
     550.00
ชำระแล้ว
5
นายพร  บุญเรือง
ม.2 ถ.แสนทอง ต.แม่สะเรียง
     206.00
ชำระแล้ว
6
นายวุฒิชัย  สุวรรณลพ
194 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
     225.00
ชำระแล้ว
7
นางจรรยา  ทิพย์บุญมี
321/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
     150.00
ชำระแล้ว
8
นายมนตรี  บำรุงกิจ
57 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
     526.00
ชำระแล้ว
 
1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
     150.00
ชำระแล้ว
9
นางดวงตา  ปิ่นประยูร
 
     150.00
ชำระแล้ว
10
นายสงกรานต์  ถาวรพงษ์ทิพย์
     135.00
ชำระแล้ว
11
นายต่วน  กุนนา
     125.00
ชำระแล้ว
12
นายเหล่อลอย  ขจรไพรพฤกษ์
     300.00
ชำระแล้ว
13
นางสุรภี  ศรีวิชัย
     100.00
ชำระแล้ว
14
นายพะเมอะวา  มวลจันทร์
     113.00
ชำระแล้ว
15
นายอัมพร  ทองสวัสดิ์
     300.00
ชำระแล้ว
16
นางมาน  นิเท
     306.00
ชำระแล้ว
17
นายอุดม  ประเสริฐ
     213.00
ชำระแล้ว
18
บมจ. กรุงไทยจำกัด (มหาชน)
       15.80
ชำระแล้ว
19
นายมูล  ราชนารินทร์
       59.00
ชำระแล้ว
20
นายเป็ง-นางดา  วงค์คำ
     563.00
ชำระแล้ว
21
นางเนือง  มาทา
     350.00
ชำระแล้ว
22
นางฟอง  จิตสว่าง
     767.00
ชำระแล้ว
23
นายจรัส  ธรรมขันธ์
       94.00
ชำระแล้ว
24
นางเกษร  วนาโชติ
     175.00
ชำระแล้ว
25
นางสาวเยาวนิต  ฟ้าเกียรติ
     475.00
ชำระแล้ว
26
นางกัลยา  สุขาวรรณ
     125.00
ชำระแล้ว
27
นายเพ็ญ  ขยันกิจ
     200.00
ชำระแล้ว
28
นางจันทร์สม  จิตสว่าง
       42.00
ชำระแล้ว
29
นางพุทธชาติ  ยวงศิริ
     300.00
ชำระแล้ว
30
นายพิทักษ์  สุดสวยวนา
     169.00
ชำระแล้ว
31
นางอุษณีย์  นันทศาล
     208.00
ชำระแล้ว
32
นายศรีทน  ศรีวิชัย
     494.00
ชำระแล้ว
33
นางกองคำ  นิเท
     238.00
ชำระแล้ว
34
นายจันทร์  ทองบุญ
     175.00
ชำระแล้ว
35
นายณรงค์  ดัดดีสอง
     200.00
ชำระแล้ว
36
นางอรุณี  ดัดดีสอง
     176.00
ชำระแล้ว
37
นางสดศรี  วนาสถิตย์
     119.00
ชำระแล้ว
38
นางทวีพร  หลวงนา
       25.00
ชำระแล้ว
39
นายชาติชาย  ไพศาลธารา
     200.00
ชำระแล้ว
40
นายแสวง  กันโจ
     438.00
ชำระแล้ว
41
นางพิศจิตต์  เจริญยศ
     250.00
ชำระแล้ว
42
นางเทียมจันทร์  ศรีวิชัย
       63.00
ชำระแล้ว
43
นายเพิ่มศักดิ์  วิทยาภรณ์
     300.00
ชำระแล้ว
44
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
     789.28
ชำระแล้ว
45
นางเฟื่องฟ้า  คงแดง
     993.00
ชำระแล้ว
46
นายมานพ  วารินทิพย์
29 หมู่ 12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
     563.00
ชำระแล้ว
47
นายศรัน  คงแดง
     650.00
ชำระแล้ว
48
นายทองอินทร์  คงแดง
     200.00
ชำระแล้ว
49
นายทวี  คงแดง
     200.00
ชำระแล้ว
50
นางกาญจนา  ธรรมขันธ์
       40.00
ชำระแล้ว
51
นางสุพิศ  ปฏิภาณกุล
     213.00
ชำระแล้ว
52
นางประชุมพร  สิทธิแก้ว(นางนภา  ปินสวน)
     400.00
ชำระแล้ว
53
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
     156.00
ชำระแล้ว
54
นายดำ  ปิ่นประยูร
     203.00
ชำระแล้ว
55
นางมะลิ  เปาหย่า
     300.00
ชำระแล้ว
56
การเคหะแห่งชาติ
     638.00
ชำระแล้ว
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
จำนวนเงิน
สถานะ
1
นางตายิน  เจ้าดูรี
24 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
     455.00
ชำระแล้ว
2
นางถนอมศรี  พันธุรัตน์
194 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
     180.00
ชำระแล้ว
3
นางศรีจันทร์  ใจแก้ว
344 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
     588.00
ชำระแล้ว
4
นางสาวศรีสุดา  นันทสมบูรณ์
188 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
     550.00
ชำระแล้ว
5
นายพร  บุญเรือง
ม.2 ถ.แสนทอง ต.แม่สะเรียง
     206.00
ชำระแล้ว
6
นายวุฒิชัย  สุวรรณลพ
194 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
     225.00
ชำระแล้ว
7
นางจรรยา  ทิพย์บุญมี
321/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
     150.00
ชำระแล้ว
8
นายมนตรี  บำรุงกิจ
57 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
     526.00
ชำระแล้ว
 
1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
     150.00
ชำระแล้ว
9
นางดวงตา  ปิ่นประยูร
 
     150.00
ชำระแล้ว
10
นายสงกรานต์  ถาวรพงษ์ทิพย์
     135.00
ชำระแล้ว
11
นายต่วน  กุนนา
     125.00
ชำระแล้ว
12
นายเหล่อลอย  ขจรไพรพฤกษ์
     300.00
ชำระแล้ว
13
นางสุรภี  ศรีวิชัย
     100.00
ชำระแล้ว
14
นายพะเมอะวา  มวลจันทร์
     113.00
ชำระแล้ว
15
นายอัมพร  ทองสวัสดิ์
     300.00
ชำระแล้ว
16
นางมาน  นิเท
     306.00
ชำระแล้ว
17
นายอุดม  ประเสริฐ
     213.00
ชำระแล้ว
18
บมจ. กรุงไทยจำกัด (มหาชน)
       15.80
ชำระแล้ว
19
นายมูล  ราชนารินทร์
       59.00
ชำระแล้ว
20
นายเป็ง-นางดา  วงค์คำ
     563.00
ชำระแล้ว
21
นางเนือง  มาทา
     350.00
ชำระแล้ว
22
นางฟอง  จิตสว่าง
     767.00
ชำระแล้ว
23
นายจรัส  ธรรมขันธ์
       94.00
ชำระแล้ว
24
นางเกษร  วนาโชติ
     175.00
ชำระแล้ว
25
นางสาวเยาวนิต  ฟ้าเกียรติ
     475.00
ชำระแล้ว
26
นางกัลยา  สุขาวรรณ
     125.00
ชำระแล้ว
27
นายเพ็ญ  ขยันกิจ
     200.00
ชำระแล้ว
28
นางจันทร์สม  จิตสว่าง
       42.00
ชำระแล้ว
29
นางพุทธชาติ  ยวงศิริ
     300.00
ชำระแล้ว
30
นายพิทักษ์  สุดสวยวนา
     169.00
ชำระแล้ว
31
นางอุษณีย์  นันทศาล
     208.00
ชำระแล้ว
32
นายศรีทน  ศรีวิชัย
     494.00
ชำระแล้ว
33
นางกองคำ  นิเท
     238.00
ชำระแล้ว
34
นายจันทร์  ทองบุญ
     175.00
ชำระแล้ว
35
นายณรงค์  ดัดดีสอง
     200.00
ชำระแล้ว
36
นางอรุณี  ดัดดีสอง
     176.00
ชำระแล้ว
37
นางสดศรี  วนาสถิตย์
     119.00
ชำระแล้ว
38
นางทวีพร  หลวงนา
       25.00
ชำระแล้ว
39
นายชาติชาย  ไพศาลธารา
     200.00
ชำระแล้ว
40
นายแสวง  กันโจ
     438.00
ชำระแล้ว
41
นางพิศจิตต์  เจริญยศ
     250.00
ชำระแล้ว
42
นางเทียมจันทร์  ศรีวิชัย
       63.00
ชำระแล้ว
43
นายเพิ่มศักดิ์  วิทยาภรณ์
     300.00
ชำระแล้ว
44
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
     789.28
ชำระแล้ว
45
นางเฟื่องฟ้า  คงแดง
     993.00
ชำระแล้ว
46
นายมานพ  วารินทิพย์
29 หมู่ 12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
     563.00
ชำระแล้ว
47
นายศรัน  คงแดง
     650.00
ชำระแล้ว
48
นายทองอินทร์  คงแดง
     200.00
ชำระแล้ว
49
นายทวี  คงแดง
     200.00
ชำระแล้ว
50
นางกาญจนา  ธรรมขันธ์
       40.00
ชำระแล้ว
51
นางสุพิศ  ปฏิภาณกุล
     213.00
ชำระแล้ว
52
นางประชุมพร  สิทธิแก้ว(นางนภา  ปินสวน)
     400.00
ชำระแล้ว
53
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
     156.00
ชำระแล้ว
54
นายดำ  ปิ่นประยูร
     203.00
ชำระแล้ว
55
นางมะลิ  เปาหย่า
     300.00
ชำระแล้ว
56
การเคหะแห่งชาติ
     638.00
ชำระแล้ว

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
จำนวนเงิน
สถานะ
1
นางตายิน  เจ้าดูรี
24 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
     455.00
ชำระแล้ว
2
นางถนอมศรี  พันธุรัตน์
194 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
     180.00
ชำระแล้ว
3
นางศรีจันทร์  ใจแก้ว
344 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
     588.00
ชำระแล้ว
4
นางสาวศรีสุดา  นันทสมบูรณ์
188 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
     550.00
ชำระแล้ว
5
นายพร  บุญเรือง
ม.2 ถ.แสนทอง ต.แม่สะเรียง
     206.00
ชำระแล้ว
6
นายวุฒิชัย  สุวรรณลพ
194 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
     225.00
ชำระแล้ว
7
นางจรรยา  ทิพย์บุญมี
321/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
     150.00
ชำระแล้ว
8
นายมนตรี  บำรุงกิจ
57 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
     526.00
ชำระแล้ว
 
1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
     150.00
ชำระแล้ว
9
นางดวงตา  ปิ่นประยูร
 
     150.00
ชำระแล้ว
10
นายสงกรานต์  ถาวรพงษ์ทิพย์
     135.00
ชำระแล้ว
11
นายต่วน  กุนนา
     125.00
ชำระแล้ว
12
นายเหล่อลอย  ขจรไพรพฤกษ์
     300.00
ชำระแล้ว
13
นางสุรภี  ศรีวิชัย
     100.00
ชำระแล้ว
14
นายพะเมอะวา  มวลจันทร์
     113.00
ชำระแล้ว
15
นายอัมพร  ทองสวัสดิ์
     300.00
ชำระแล้ว
16
นางมาน  นิเท
     306.00
ชำระแล้ว
17
นายอุดม  ประเสริฐ
     213.00
ชำระแล้ว
18
บมจ. กรุงไทยจำกัด (มหาชน)
       15.80
ชำระแล้ว
19
นายมูล  ราชนารินทร์
       59.00
ชำระแล้ว
20
นายเป็ง-นางดา  วงค์คำ
     563.00
ชำระแล้ว
21
นางเนือง  มาทา
     350.00
ชำระแล้ว
22
นางฟอง  จิตสว่าง
     767.00
ชำระแล้ว
23
นายจรัส  ธรรมขันธ์
       94.00
ชำระแล้ว
24
นางเกษร  วนาโชติ
     175.00
ชำระแล้ว
25
นางสาวเยาวนิต  ฟ้าเกียรติ
     475.00
ชำระแล้ว
26
นางกัลยา  สุขาวรรณ
     125.00
ชำระแล้ว
27
นายเพ็ญ  ขยันกิจ
     200.00
ชำระแล้ว
28
นางจันทร์สม  จิตสว่าง
       42.00
ชำระแล้ว
29
นางพุทธชาติ  ยวงศิริ
     300.00
ชำระแล้ว
30
นายพิทักษ์  สุดสวยวนา
     169.00
ชำระแล้ว
31
นางอุษณีย์  นันทศาล
     208.00
ชำระแล้ว
32
นายศรีทน  ศรีวิชัย
     494.00
ชำระแล้ว
33
นางกองคำ  นิเท
     238.00
ชำระแล้ว
34
นายจันทร์  ทองบุญ
     175.00
ชำระแล้ว
35
นายณรงค์  ดัดดีสอง
     200.00
ชำระแล้ว
36
นางอรุณี  ดัดดีสอง
     176.00
ชำระแล้ว
37
นางสดศรี  วนาสถิตย์
     119.00
ชำระแล้ว
38
นางทวีพร  หลวงนา
       25.00
ชำระแล้ว
39
นายชาติชาย  ไพศาลธารา
     200.00
ชำระแล้ว
40
นายแสวง  กันโจ
     438.00
ชำระแล้ว
41
นางพิศจิตต์  เจริญยศ
     250.00
ชำระแล้ว
42
นางเทียมจันทร์  ศรีวิชัย
       63.00
ชำระแล้ว
43
นายเพิ่มศักดิ์  วิทยาภรณ์
     300.00
ชำระแล้ว
44
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
     789.28
ชำระแล้ว
45
นางเฟื่องฟ้า  คงแดง
     993.00
ชำระแล้ว
46
นายมานพ  วารินทิพย์
29 หมู่ 12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
     563.00
ชำระแล้ว
47
นายศรัน  คงแดง
     650.00
ชำระแล้ว
48
นายทองอินทร์  คงแดง
     200.00
ชำระแล้ว
49
นายทวี  คงแดง
     200.00
ชำระแล้ว
50
นางกาญจนา  ธรรมขันธ์
       40.00
ชำระแล้ว
51
นางสุพิศ  ปฏิภาณกุล
     213.00
ชำระแล้ว
52
นางประชุมพร  สิทธิแก้ว(นางนภา  ปินสวน)
     400.00
ชำระแล้ว
53
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
     156.00
ชำระแล้ว
54
นายดำ  ปิ่นประยูร
     203.00
ชำระแล้ว
55
นางมะลิ  เปาหย่า
     300.00
ชำระแล้ว
56
การเคหะแห่งชาติ
     638.00
ชำระแล้ว


 

 

 

     
 
 
             
 

จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับ 16 พ.ค. 57 รวมจำนวน

Invisible Stats >