แบบสอบถามความพึงพอใจเทศบาลตำบลแม่สะเรียง (...คลิก...)

ใบสมัครการประกวดธิดาออกหว่างานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562
เกณฑ์การประกวดธิดาออกหว่า งานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2562
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2562
ในวันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ในวันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! กำหนดการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562
ชุมชนมุสลิม ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ มัสยิดฯ เวลา 13.15 น.

ประกาศ!! กำหนดการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562
ชุมชนบ้านทุ่ง ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เวลา 18.00 น.

ประกาศ!! กำหนดการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562
ชุมชนโป่งใน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) เวลา 18.00 น.
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2562
ในวันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! กำหนดการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562
ชุมชนจองคำ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ วัดสุพรรณรังสี เวลา 18.30 น.
ประกาศ!! กำหนดการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562
ชุมชนโป่งนอก ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ วัดชัยลาภ เวลา 18.00 น.
ประกาศ!! กำหนดการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562
ชุมชนคริสเตียน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ โบสถ์คริสจักรบ้านโป่ง เวลา 15.00 น.
ประกาศ!! กำหนดการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562
ชุมชนมะขามจุม ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ วัดจองสูง เวลา 18.00 น.
ประกาศ!! กำหนดการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562
ชุมชนในเวียง ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ร้านโมบายคาเฟ่ เวลา 19.00 น.
ประกาศ!! กำหนดการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562
ชุมชนมงคลทอง ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ วัดสุพรรณรังสี เวลา 17.30 น.
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ในวันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศผลการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (...คลิก...)
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2562
ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง (...คลิก...)
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2562
ในวันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่สะเรียง (...คลิก...)
การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (...คลิก...)
ช่องทางแสดงความคิดเห็นแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (...คลิก...)
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ในวันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! ใบสมัคร ธิดาออกหว่า ประจำปี 2561
ประกาศ!! เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จะทำการเปิดจองล็อคงานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2561 โดยมีอัตราค่าจองล็อคดังนี้
1. ล็อคอาหาร 80 บาท/วัน
2. ล็อคเสื้อผ้า 150 บาท/วัน
โดยสามารถติดต่อจองล็อคได้ที่ คุณศิวนาถ นิพัฒน์นันท์ เบอร์โทรศัพท์ : 053-681231 ต่อ 15
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2561
ในวันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ได้กำหนดเปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 4
ครั้งที่ 12 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561
ครั้งที่ 13 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2561
ในวันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ประกาศ!! โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ได้กำหนดเปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 4
ครั้งที่ 10 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 11 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561

ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ในวันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ได้กำหนดเปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 4
ครั้งที่ 7 ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561
ครั้งที่ 8 ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2561
ครั้งที่ 9 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
ในวันพุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ได้กำหนดเปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 6 ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ในวันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! เทศบาลตำบลแม่สะเรียง กำหนดให้จัดงาน เทศบาลพบปะประชาชน ในวันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
ประกาศ!! โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ได้กำหนดเปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 4
ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561
ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561
ครั้งที่ 5 ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ได้กำหนดเปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561
ประกาศ!! ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมสรงน้ำพระเพชร และพระพุทธอื่นๆ ในขบวนแห่พระเพชร เนื่องในงานประเพณีวันสงกรานต์ ในวันศุกร์ ที่ 13 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป โดยขบวนจะเริ่มจาก บริเวณลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง และสิ้นสุดที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2561
ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ได้กำหนดเปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561
ประกาศ!! โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่รุ่นที่ 4 ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มีนาคม 2561
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2561
ในวันอังคาร ที่ 6 มีนาคม2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! เทศบาลตำบลแม่สะเรียง กำหนดจัดงานกีฬาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ในวันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ในวันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! เทศบาลตำบลแม่สะเรียง กำหนดการจัดงาน “มอบเกียรติบัตร ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” นักเรียนรุ่นที่ 3 โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ในวันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2561
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เปิดรับสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อให้บุคคลที่ความสนใจสมัคร โดยมีรายละอียดและคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (...คลิก...)
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมกับ อำเภอแม่สะเรียง และโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ดำเนินการจัดกิจกรรม วันเด็ก แห่งชาติประจำปี 2561 ณ. โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม 2561
ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้า เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม 2560
ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดการแข่งขันกฬาเยาวชน ประจำปี 2560 ในวันที่ 9 ,11 และ 12 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ในวันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีลอยกระทอง ยี่เป็ง ประจำปี 2560 ในวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2560 ณ. บริเวณ ลานกิจกรรม วัดสุพรรณรังษี(วัดจองคำ)
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2560
ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! ทางเทศบาลตำบลแม่สะเรียง งดกิจกรรมการจัดงานรื่นเริง งานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2560 
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2560
ในวันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ได้กำหนดเปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 เดือน สิงหาคม 2560
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
ในวันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
ในวันศุกร์ี ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ได้กำหนดเปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือน กรกฎาคม 2560
ประกาศ!! โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ได้กำหนดเปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กรกฎาคม 2560
ประกาศ!! โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ได้กำหนดเปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กรกฎาคม 2560
ประกาศ !! ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 ขอเชิญหน่วยงานและพี่น้องอำเภอแม่สะเรียง ร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม ในงานวันเข้าพรรษา โดยการเดินขบวนแห่เทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา
ประกาศ !! ในวันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป เทศบาตำบลแม่สะเรียง ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมกัน ณ ลานเอกประสงค์ สถานีภูธรอำเภอแม่สะเรียง
ประกาศ!! โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ได้กำหนดเปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มิถุนายน 2560
ประกาศ!! เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เชิญชวนร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ โครงการสร้างสรรค์ ประชารัฐร่วมใจ ต้ายภัยยาเสพติด และชมรม To be number one ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 โดยรวมตัวกัน ณ ศุนย์ป้องกันฯเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เวลา 07.00 น. โดยประมาณ
ประกาศ!! โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ได้กำหนดเปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือน มิถุนายน 2560
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2560
ในวันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
ในวันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2560
ในวันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ได้กำหนดเปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มีนาคม 2560
ประกาศ!! โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ได้กำหนดงานปฐมนิเทศนักเรียน รุ่นที่ 3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 เดือน มีนาคม 2560
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2560
ในวันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป สมัครเข้าร่วมเป็นนักเรียน โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย รุ่นที่ 3
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ในวันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม 2560
ในวันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม 2559
ในวันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
ในวันอังคาร ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2559
ในวันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ !! เปิดโรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559

ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2559
ในวันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ประกาศ !! เปิดโรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559
ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559
ประกาศ !! เปิดโรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559
ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559
ประกาศ !! เปิดโรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559
ในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559
ประกาศ !! ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2559 เทศบาลแม่สะเรียงร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแม่สะเรียง จัดทำโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ ป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ โรงเรียนไทยรัฐวิยา 33
ประกาศ !! เปิดโรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559
ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2559
ประกาศ !! ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2559 เทศบาลแม่สะเรียงร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแม่สะเรียง จัดทำโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ ป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ โรงเรียนบ้านแพะวิทยาคาร

ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
ในวันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ประกาศ !! ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2559 เทศบาลแม่สะเรียงร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแม่สะเรียง จัดทำโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ ป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
ประกาศ !! ในวันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2559 เทศบาลแม่สะเรียงร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแม่สะเรียง จัดทำโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ ป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
ประกาศ !! ในวันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เทศบาลแม่สะเรียงร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแม่สะเรียง จัดทำโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ ป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
ประกาศ !! เปิดโรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559
ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ วัดสิทธิมงคล
ประกาศ !! ขอเชิญหน่วยงานและพี่น้องอำเภอแม่สะเรียง ร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม ในงานวันเข้าพรรษา โดยการเกินขบวนแห่เทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา
ประกาศ !! เปิดโรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2559
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ในวันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ !! เปิดโรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2559
ประกาศ !! ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป เทศบาตำบลแม่สะเรียง ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมกัน ณ ลานเอกประสงค์ สถานีภูธรอำเภอแม่สะเรียง
ประกาศ !! เปิดโรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ในวันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
เนื่องในวัน Challenge Day หรือวันออกกำลังกายโลก ทางเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้จัดกิจกรรม เต้นบาสโลบ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เวลา 15.00 น. ท่านที่สนใจสามารถเขาร่วมกิจกรรมได้ตามเวลาที่กำหนด
กำหนดการ งานปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤษภาคม 2559 ...คลิก...
กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤษภาคม 2559
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ในวันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
กำหนดการจัดงาน วันเทศบาล ประจำปี 2559 ...คลิก...

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ดำเนินการติดตามประเมิณผลการจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2559 เรียบร้อยแล้ว
สามารถตรวจสอบหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์และห้องประชาสัมพันธ์
ณ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

กำหนดการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2559 ...คลิก...
กำหนดการจัดงาน “มอบเกียรติบัตร ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” ประจำปี 2559 โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ...คลิก...
จดหมายข่าว เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ประจาเดือนมกราคม 2559 ...คลิก...
กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559 ณ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ...คลิก...
กำหนดการ พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้า เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ...คลิก...
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ในวันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ...คลิก...
ขอแจ้งวันเปิดโรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 ...คลิก...
การแข่งขันเปตอง เฉลิมพระเกรียติ "12 สิงหามหาราชินี" ครั้งที่ 11 วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ...คลิก...
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ของภาษี 2558 ...คลิก...
กิจกรรมการประกวดร้องเพลงรายการ "กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน" ...คลิก...
ใบสมัคร ประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ...คลิก...
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้งอาคารเอนกประสงค์ ...คลิก...
ประกาศประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ และสัมมนาวิชาการเรื่อง " ยุทธศาสตร์ การปฎิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม ...คลิก...
จดหมายข่าว เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ประจาเดือนมกราคม 2558 ...คลิก...


ประกาศ!! การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (...คลิก...)

ปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2564 (...คลิก...)
รายงานการประเมิณการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รายงานการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รายงานการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561
ปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563
ปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2560 – 2562
ปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2559 – 2561
ปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)
แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สะเรียง : การใช้แผนอัตรากาลังสาม ปี พ.ศ. 2558 - 2560 ...คลิก...
เกณฑ์การประกวดและใบสมัครธิดาออกหว่า งานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2559 ...คลิก...
ประกาศผล!!! กิจกรรมการประกวดยอด like จากการPostประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Facebook งานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ใบสมัครกิจกรรมการประกวดยอด like จากการPostประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Facebook งานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
กติกาการประกวดภาพถ่าย งานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2558 ...คลิก...
เกณฑ์การประกวดและใบสมัครธิดาออกหว่า งานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2558 ...คลิก...
ประกาศแนวทางป้องกันปัญหาการเผาตอซัง ฟางข้าว และเศษวัสดุทางการเกษตร ...คลิก...
ประกาศเทศบาลเรื่อง ชำระภาษีบำรุงท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ...คลิก...
ประกาศเทศบาลเรื่อง อนุมัติแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 ...คลิก...

 


หัวข้อ
วันที่
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนแม่สะเรียง ซอย 21เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณหมวดเงินครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ถมดินลูกรังพร้อมบดอัดบริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานปรับปรุงตู้ยาม/ที่พักสายตาตรวจเพื่อบริการประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล ตั้งไว้ 1500,000 บาท
...คลิก...
วางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตั้งไว้ 100,000 บาท
...คลิก...
สรุปผลสอบราคาจ้างเหมาสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างเหมาสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. พ.ศ. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล.
แบบประมาณราคาค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารโรงจอดรถยนต์
และจักรยานยนต์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาต่อเติมอาคารโรงจอดรถยนต์
และรถจักรยานยนต์
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารโรงจอดรถยนต์และจักรยานยนต์
รายการประมาณราคาโครงการต่อเติมอาคารโรงจอดรถยนต์และจักรยานยนต์
รายการประมาณราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
รายการประมาณราคาโครงการสวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลำเหมือง คสล. ลำเหมืองแกน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างลำเหมือง คสล. ลำเหมืองแกน
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลำเหมือง คสล. ลำเหมืองแกน
รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. ลำเหมืองแกน

 


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 29 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 20 เดือน พฤษจิกายนพ.ศ. 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 6 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประกาศปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 29 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2560

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 20 เดือน พฤษจิกายนพ.ศ. 2560

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 6 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2560
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.25560
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ประจำปี 2560
และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไป
ประกาศปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559
ประกาศปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559
ประกาศปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
ประกาศปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ประจำปี 2559
และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไป
ประกาศปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2558
คำสั่งสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
คำสั่งสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี พ.ศ.2558 ปละกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไป
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
สมัยรักษาการ ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
สมัยสรรหา ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2558 วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2558
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2557

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารในรูแปบบของ Facebook และ Line
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกท่าน สามารถติดตามได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง:โดยงานประชาสัมพันธ์
เพิ่มเพื่อน
...................................................................................................................................................................

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เปิดให้บริการในช่วงเวลาพักเที่ยง ช่วงเวลา 08.30-17.00 น.
การบริการช่วงเวลาพักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.
และวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 - 16.30 น. :โดยงานประชาสัมพันธ์
...................................................................................................................................................................
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ให้บริการอินเตอร์เน็ตของเทศบาล WIFI ฟรี ทุกวัน
ในวันเวลาราชการ ช่วงเวลา 08.30 - 16.30 น.และการบริการช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 - 16.30 น.
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้ค้นคว้า พร้อมจัดเก้าอี้ไว้บริการภายนอกสำนักงาน :โดยงานประชาสัมพันธ์
...................................................................................................................................................................
เทศบาลตำบลแม่สะเรียงเปิดให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ
ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดการใช้บริการ ผ่านช่องทางโทรศัพท์
หมายเลข 053-681231 รวมถึง ช่องทาง Website,Facebook ของเทศบาล
และห้องศูนย์ข้อมูลเทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้ทุกวัน :โดยงานประชาสัมพันธ์
...................................................................................................................................................................

เทศบาลตำบลแม่สะเรียงให้บริการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง
สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่หมาเลขโทรศัพท์ 053-681199:โดยงานประชาสัมพันธ์
...................................................................................................................................................................