ประกาศ!! โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ได้กำหนดเปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มิถุนายน 2560
ประกาศ!! เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เชิญชวนร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ โครงการสร้างสรรค์ ประชารัฐร่วมใจ ต้ายภัยยาเสพติด และชมรม To be number one ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 โดยรวมตัวกัน ณ ศุนย์ป้องกันฯเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เวลา 07.00 น. โดยประมาณ
ประกาศ!! โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ได้กำหนดเปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือน มิถุนายน 2560
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2560
ในวันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
ในวันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2560
ในวันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ได้กำหนดเปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มีนาคม 2560
ประกาศ!! โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ได้กำหนดงานปฐมนิเทศนักเรียน รุ่นที่ 3 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 เดือน มีนาคม 2560
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2560
ในวันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป สมัครเข้าร่วมเป็นนักเรียน โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย รุ่นที่ 3
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ในวันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม 2560
ในวันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนธันวาคม 2559
ในวันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
ในวันอังคาร ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2559
ในวันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ !! เปิดโรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559
ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559

ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2559
ในวันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ประกาศ !! เปิดโรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559
ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559
ประกาศ !! เปิดโรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559
ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2559
ประกาศ !! เปิดโรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559
ในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559
ประกาศ !! ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2559 เทศบาลแม่สะเรียงร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแม่สะเรียง จัดทำโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ ป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ โรงเรียนไทยรัฐวิยา 33
ประกาศ !! เปิดโรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559
ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2559
ประกาศ !! ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2559 เทศบาลแม่สะเรียงร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแม่สะเรียง จัดทำโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ ป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ โรงเรียนบ้านแพะวิทยาคาร

ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
ในวันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ประกาศ !! ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2559 เทศบาลแม่สะเรียงร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแม่สะเรียง จัดทำโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ ป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
ประกาศ !! ในวันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2559 เทศบาลแม่สะเรียงร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแม่สะเรียง จัดทำโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ ป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
ประกาศ !! ในวันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เทศบาลแม่สะเรียงร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแม่สะเรียง จัดทำโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ ป้องกันและแก้ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
ประกาศ !! เปิดโรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559
ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ วัดสิทธิมงคล
ประกาศ !! ขอเชิญหน่วยงานและพี่น้องอำเภอแม่สะเรียง ร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม ในงานวันเข้าพรรษา โดยการเกินขบวนแห่เทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา
ประกาศ !! เปิดโรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2559
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ในวันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
ประกาศ !! เปิดโรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2559
ประกาศ !! ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป เทศบาตำบลแม่สะเรียง ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมกัน ณ ลานเอกประสงค์ สถานีภูธรอำเภอแม่สะเรียง
ประกาศ !! เปิดโรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ในวันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
เนื่องในวัน Challenge Day หรือวันออกกำลังกายโลก ทางเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้จัดกิจกรรม เต้นบาสโลบ บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เวลา 15.00 น. ท่านที่สนใจสามารถเขาร่วมกิจกรรมได้ตามเวลาที่กำหนด
กำหนดการ งานปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤษภาคม 2559 ...คลิก...
กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤษภาคม 2559
ประกาศ!! ทางสวัสดิการสังคมฯ ได้กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ในวันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
กำหนดการจัดงาน วันเทศบาล ประจำปี 2559 ...คลิก...

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ดำเนินการติดตามประเมิณผลการจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2559 เรียบร้อยแล้ว
สามารถตรวจสอบหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์และห้องประชาสัมพันธ์
ณ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

กำหนดการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง)อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2559 ...คลิก...
กำหนดการจัดงาน “มอบเกียรติบัตร ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” ประจำปี 2558 โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ...คลิก...
จดหมายข่าว เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ประจาเดือนมกราคม 2559 ...คลิก...
กำหนดการ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559 ณ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ...คลิก...
กำหนดการ พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้า เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ...คลิก...
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ในวันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ...คลิก...
ขอแจ้งวันเปิดโรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 ...คลิก...
การแข่งขันเปตอง เฉลิมพระเกรียติ "12 สิงหามหาราชินี" ครั้งที่ 11 วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ...คลิก...
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ของภาษี 2558 ...คลิก...
กิจกรรมการประกวดร้องเพลงรายการ "กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน" ...คลิก...
ใบสมัคร ประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ...คลิก...
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้งอาคารเอนกประสงค์ ...คลิก...
ประกาศประชาสัมพันธ์ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ และสัมมนาวิชาการเรื่อง " ยุทธศาสตร์ การปฎิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม ...คลิก...
จดหมายข่าว เทศบาลตาบลแม่สะเรียง ประจาเดือนมกราคม 2558 ...คลิก...


ประกาศเทศบาลตาบลแม่สะเรียง : ปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2558 – 2560
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ...คลิก...
ประกาศเทศบาลตาบลแม่สะเรียง : แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ...คลิก...
ประกาศเทศบาลตาบลแม่สะเรียง : การใช้แผนอัตรากาลังสาม ปี พ.ศ. 2558 - 2560 ...คลิก...
ประกาศ!! ยกเลิกกิจกรรมการจัดงานรื่นเริง งานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2559 ...คลิก...
เกณฑ์การประกวดและใบสมัครธิดาออกหว่า งานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2559 ...คลิก...
ประกาศผล!!! กิจกรรมการประกวดยอด like จากการPostประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Facebook งานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ใบสมัครกิจกรรมการประกวดยอด like จากการPostประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Facebook งานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
กติกาการประกวดภาพถ่าย งานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2558 ...คลิก...
เกณฑ์การประกวดและใบสมัครธิดาออกหว่า งานประเพณีออกหว่าเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2558 ...คลิก...
ประกาศแนวทางป้องกันปัญหาการเผาตอซัง ฟางข้าว และเศษวัสดุทางการเกษตร ...คลิก...
ประกาศเทศบาลเรื่อง ชำระภาษีบำรุงท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ...คลิก...
ประกาศเทศบาลเรื่อง อนุมัติแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 ...คลิก...

 


หัวข้อ
วันที่
โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล ตั้งไว้ 1500,000 บาท
วางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตั้งไว้ 100,000 บาท  
สรุปผลสอบราคาจ้างเหมาสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างเหมาสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. พ.ศ. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล.
แบบประมาณราคาค่าวัสดุและแรงงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารโรงจอดรถยนต์
และจักรยานยนต์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาต่อเติมอาคารโรงจอดรถยนต์
และรถจักรยานยนต์
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารโรงจอดรถยนต์และจักรยานยนต์
รายการประมาณราคาโครงการต่อเติมอาคารโรงจอดรถยนต์และจักรยานยนต์
รายการประมาณราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
รายการประมาณราคาโครงการสวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลำเหมือง คสล. ลำเหมืองแกน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างลำเหมือง คสล. ลำเหมืองแกน
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลำเหมือง คสล. ลำเหมืองแกน
รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. ลำเหมืองแกน

 


ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ...คลิก...
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ...คลิก...
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ...คลิก...
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ...คลิก...
ประกาศปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ...คลิก...
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ...คลิก...
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ประจำปี 2559
และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไป
...คลิก...
ประกาศปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ประกาศปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ประกาศปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 (รองรับแล้ว) ...คลิก...
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ประกาศปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
คำสั่งสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ...คลิก...
คำสั่งสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ...คลิก...
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี พ.ศ.2558 ปละกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไป ...คลิก...
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ...คลิก...
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ครั้งแรก ประจำปี 2558 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 ...คลิก...
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี พ.ศ. 2557 ...คลิก...
>>> โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 
เทศบาลตำบลแม่สะเรียงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น สอดแทรกเนื้อหาเรื่องเพศวิถีศึกษา
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยกลุ่มเยาวชนสภาเด็กอำเภอแม่สะเรียง
โดยมีกิจกรรม ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยแพทย์และพยาบาล
จากโรงพยาบาลแม่สะเรียง กิจกรรมตอบคำถามแจกรางวัลและกิจกรรมสร้างสรรค์แสดงละคร
วัฒนธรรมพื้นเมืองสอดแทรกเนื้อหาสะท้อนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น    
โดยได้กำหนดจัดขึ้นทั้งหมดจำนวน 5 ครั้ง ครั้งที่ 3 ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม 2559
ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์  ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 
>>> โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
เทศบาลตำบลแม่สะเรียงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น สอดแทรกเนื้อหาเรื่องเพศวิถีศึกษา
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยกลุ่มเยาวชนสภาเด็กอำเภอแม่สะเรียง
โดยมีกิจกรรม ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยแพทย์และพยาบาล
จากโรงพยาบาลแม่สะเรียง กิจกรรมตอบคำถามแจกรางวัลและกิจกรรมสร้างสรรค์แสดงละคร
วัฒนธรรมพื้นเมืองสอดแทรกเนื้อหาสะท้อนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น    
โดยได้กำหนดจัดขึ้นทั้งหมดจำนวน 5 ครั้ง ครั้งที่ 2 ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม 2559
ณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร  ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 
>>> โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์

เทศบาลตำบลแม่สะเรียงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น สอดแทรกเนื้อหาเรื่องเพศวิถีศึกษา
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยกลุ่มเยาวชนสภาเด็กอำเภอแม่สะเรียง
โดยมีกิจกรรม ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยแพทย์และพยาบาล
จากโรงพยาบาลแม่สะเรียง กิจกรรมตอบคำถามแจกรางวัลและกิจกรรมสร้างสรรค์แสดงละคร
วัฒนธรรมพื้นเมืองสอดแทรกเนื้อหาสะท้อนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น    
โดยได้กำหนดจัดขึ้นทั้งหมดจำนวน 5 ครั้ง ครั้งแรกในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 2559
ณ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์  ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 

 

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารในรูแปบบของ Facebook และ Line
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกท่าน สามารถติดตามได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง:โดยงานประชาสัมพันธ์
เพิ่มเพื่อน
...................................................................................................................................................................

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เปิดให้บริการในช่วงเวลาพักเที่ยง ช่วงเวลา 08.30-17.00 น.
การบริการช่วงเวลาพักเที่ยง 12.00 - 13.00 น.
และวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 - 16.30 น. :โดยงานประชาสัมพันธ์
...................................................................................................................................................................
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ให้บริการอินเตอร์เน็ตของเทศบาล WIFI ฟรี ทุกวัน
ในวันเวลาราชการ ช่วงเวลา 08.30 - 16.30 น.และการบริการช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.30 - 16.30 น.
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้ค้นคว้า พร้อมจัดเก้าอี้ไว้บริการภายนอกสำนักงาน :โดยงานประชาสัมพันธ์
...................................................................................................................................................................
เทศบาลตำบลแม่สะเรียงเปิดให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ
ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดการใช้บริการ ผ่านช่องทางโทรศัพท์
หมายเลข 053-682743 รวมถึง ช่องทาง Website,Facebook ของเทศบาล
และห้องศูนย์ข้อมูลเทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้ทุกวัน :โดยงานประชาสัมพันธ์
...................................................................................................................................................................