สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โทร 053 - 682743 สำนักปลัดฯ ต่อ 23 กองคลัง ต่อ 41 กองช่าง ต่อ 32 กองการศึกษา ต่อ 21  
 
   
     

 

เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
การบังคับใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การจำกัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
งบประมาณรายง่ายประจำปี พ.ศ. 2558
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
เทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
เทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
             
 

จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับ 16 พ.ค. 57 รวมจำนวน

Invisible Stats >