วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมกิจกรรม โครงการสร้างสรรค์ ประชารัฐร่วมใจ ต้ายภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 และชมรม To be number one ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง  (ภาพกิจกรรม)  
     
  วันที่ 25 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ของ สสส. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้สูงอายุกับความเป็นจิตอาสา ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ณ วัดสิทธิมงคล โดยมีตัวแทนเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมลงพื้นที่ด้วย (ภาพกิจกรรม)
     
  วันที่ 24 มิถุนายน 2560 นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมให้กับท่านพระครูอนุศาสน์ ถาวรคุณ ณ วัดสิทธิมงคล (ภาพกิจกรรม)
     
  วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบแม่สะเรียง ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลลวงเหนือ ดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ มาดูงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่/ตำบล ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง (ภาพกิจกรรม)