วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี โดยได้รับเกียรติให้ เป็นตัวแทนกล่าวคำถวายกฐิณสามัคคี โดยมีท่านอาจารย์เยี่ยมศรี ทองแจ่ม คุณศิรินาถ สุกุมลจันทร์ ชาวบ.ศ.12 และคณะศรัทธา ร่วมถวายองค์กฐิน ณ วัดสิทธิมงคล อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (ภาพกิจกรรม)  
     
  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00น. ท้องถิ่นอำเภอแม่สะเรียง นำทีม เทศบาลตำบลแม่สะเรียง กับเครือข่าย อปท.อำเภอแม่สะเรียง เข้าพบท่านนายอำเภอพงศ์พีระ ชูชื่น พร้อมมอบช่อดอกไม้ เพื่อแสดงถึงความสามัคคี กลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียวของเครือข่าย อปท.อำเภอแม่สะเนียง (ภาพกิจกรรม)
     
  วันที่ 11พฤศจิกายน 2559 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยนายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ลงพื้นที่ปรับบริเวณท่าน้ำ ลำน้ำยวม ข้างวัดสุพรรณรังษี(วัดจองคำ) เพื่อประเพณีลอยกระทง ที่จะมาถึงนี้ (เป็นวันที่ 2แล้วที่ลงพื้นที่กัน) (ภาพกิจกรรม)
     
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดยนายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภ าข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ณ ศาลาเอนกประสงค์บริเวณลานโพธิวัดจอมแจ้ง‬ (ภาพกิจกรรม)