วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่สะเรียงร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้ชุมชน โครงการ อาสาอยู่เคียง แม่วะเรียงอยู่สุข (ภาพกิจกรรม)  
   
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดงานโครงการเยาวชน "ต้นกล้า" หัวใจใสสะอาด (ภาพกิจกรรม)
     
  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดโครงการลานสร้างสรรค์ (ประกวดดนตรีโฟลค์ซอง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนลานกิจกรรม ให้เยาวชนได้แสดงออก และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจาก นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ (ภาพกิจกรรม)
     
  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีเปิด(ภาพกิจกรรม)