วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นระดับอำเภอแม่สะเรียง
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง (ภาพกิจกรรม)
 
   
วันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดงานวันเทศบาล พร้อมกับทำบุญอาคาร ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ (ภาพกิจกรรม)
     
  วันที่ 18 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดโครงการอบรมผู้สูงอายุ "อยู่อย่างสูงวัย พลานามัยดี ชีวีมีสุข" (ภาพกิจกรรม)
     
  วันที่ 5 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดยนายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานฯ ร่วมผูกข้อมือรับขวัญส่างลอง(ภาพกิจกรรม)