วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมกับ อำเภอแม่สะเรียง และโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ดำเนินการจัดกิจกรรม วันเด็ก แห่งชาติประจำปี 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติได้มีโอกาสแสดงออกทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ดังคำขวัญของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ว่า “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สติปัญญา “ ในการนี้เทศบาลตำบลแม่สะเรียง และคณะผู้จัดงาน ต้องขอขอบพระคุณ พระอาจารย์รัตน์ รัตนญาโน อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยเกิ้ง อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ชมรมคนแม่สะเรียงในเชียงใหม่ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนชาวแม่สะเรียง ที่ท่านได้มีจิตเมตตาได้สนับสนุนของรางวัล อาหาร และน้ำดื่ม ให้กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 (ภาพกิจกรรม)  
     
  วันที่ 12 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลแม่สะเรียงร่วมกับโรงพยาบาล นำโดย นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลอม่สะเรียง นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง จัดทำแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและการอพยพ โดยใช้ระบบICS.ของโรงพยาบาลอม่สะเรียง โดยเชื่อมโยงให้เข้าระบบCBDRM. ของชุมชนเมืองอำเภอแม่สะเรียง โดย งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง (ภาพกิจกรรม)
     
  วันที่ 11 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. โดยมีนายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียงกล่าวต้อนรับผู้ร่วมจัดเก็บข้อมูลในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง (ภาพกิจกรรม)
     
  วันที่ 10 มกราคม 2561 “น้ำดีไล่น้ำเสีย” เทศบาลตำบลแม่สะเรียงแก้ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา และข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นของท่อระบายน้ำบริเวณ ถ.เวียงใหม่‬ (ภาพกิจกรรม)