ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สะเรียง และอสม.ในชุมชน วันที่ 5 มิถุนายน 2561(ภาพกิจกรรม)  
     
  เนื่องด้วยเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้กำหนดแผนการลงพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล TCNAP RECAP เพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้สูงอายุในชุมชน ในระหว่างวันที่ 5 - 10 มิถุนายน 2561 ในเขต 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนมุสลิม จองคำ โป่งใน โป่งนอก ใคร่ขอความร่วมมือจากประชาชนในเขตชุมชนดังกล่าว ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้เพื่อจะได้นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาระบบการการดูแลผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น (ภาพกิจกรรม)
     
  วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยผู้ร่วมประชุม หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าของพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการทำโครงการฯ ลงพื้นที่ ณ ลานวัดสุพรรณรังษี(ริมน้ำยวม) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมในห้องประชุมแล้ว (ภาพกิจกรรม)
     
  LTC เทศบาลตำบลแม่สะเรียงลงพื้นที่ ประเมินปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย(ทำราวจับ)ในบ้านผู้สูงอายุ ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สะเรียง วันที่ 1 มิถุนายน 2561‬ (ภาพกิจกรรม)