วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นายพัลลภ หว่าละ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ร่วมงานพิธีเปิดถนนและมอบโฉนดที่ดิน "โครงการปฏิรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน" โดยท่านอธิบดีกรมโยธาและผังเมือง และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่านนายอำเภอแม่สะเรียง หน่วยงานโยธาและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณถนนตัดใหม่สาย ก8. (ภาพกิจกรรม)  
     
  วันที่ 26 ก.พ. 62 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่สะเรียง เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ ปี 2562 (ภาพกิจกรรม)
     
  วันที่ 25 ก.พ.62 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง "อาสาทำดี" ล้างถนนเวียงงาม เตรียมความพร้อมต้อนรับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ภาพกิจกรรม)
     
  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมสร้างพลังสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย จัดงานกีฬาเทศบาลชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร (ภาพกิจกรรม)