สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โทร 053 - 682743 สำนักปลัดฯ ต่อ 23 กองคลัง ต่อ 41 กองช่าง ต่อ 32 กองการศึกษา ต่อ 21  
   
     

 

ตั้งกระทู้
ชื่อหัวข้อกระทู้
รายละเอียด
ชื่อผู้ตั้งกระทู้
อีเมล์ผู้ตั้งกระทู้
 

 

ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ

แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประเภทเรื่องทั่วไป/การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน/การคุ้มครองผู้บริโภค มายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของสานักงานเทศบาลตาบลแม่สะเรียง มายังช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดังนี้

1. ยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยตนเอง (สานักงานเทศบาลตาบลแม่สะเรียง ถนนแม่สะเรียง ตาบลแม่สะเรียง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน)
2. ยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางไปรษณีย์ (999 หมู่ที่ 2 ถนนแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110)
3. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ (งานนิติการ เบอร์โทร 053 - 681231ต่อ 13)
4. ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ www.maesariang.go.th หรือสื่อสังคมออนไลน์ Facebook
5. รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากหน่วยงานอื่น (เช่น ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ,ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด เป็นต้น)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
             
 

จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับ 16 พ.ค. 57 รวมจำนวน

Invisible Stats >