สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โทร 053 - 682743 สำนักปลัดฯ ต่อ 23 กองคลัง ต่อ 41 กองช่าง ต่อ 32 กองการศึกษา ต่อ 21  
   
     

 

  • สถานที่จำหน่ายอาหาร
  • ประกอบกิจการที่เป็นอันตราต่อสุขภาพ
  • สถานที่สะสมอาหาร
  • จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  • ตลาดเอกเอกชน

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
ขอรับใบอนุญาต/
ออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตหมดอายุ
ต่อใบอนุญาต
1
นางวิมล
จิรารัตน์
11 ธ.ค. 59
31 ธ.ค. 59
2
นายทองสุข
กรีแก้ว
21 ธ.ค. 59
31 ธ.ค. 59
3
น.ส.ธัญนิตย์
ชื่นดวง
6 ม.ค. 59
31 ธ.ค. 59
4
น.ส.นัยนา
ชูธนทรัพย์
4 ม.ค. 59
31 ธ.ค. 59
5
น.ส.ศรีเพ็ญ
สายสวาท
8 ม.ค. 59
31 ธ.ค. 59
6
น.ส.นภธิดี
คงธนพุทธินันท์
8 ม.ค. 59
31 ธ.ค. 59
7
นางประยูร
จันทรวิโรจน์
11 ม.ค. 59
31 ธ.ค. 59
8
นางแสงคำ
นันทกิจโสภา
12 ม.ค. 59
31 ธ.ค. 59
9
นางจันทร
เล่าเอ็ง
12 ม.ค. 59
31 ธ.ค. 59
10
นายปรมะ
มณีเลิศ
18 ม.ค. 59
31 ธ.ค. 59
11
นางเบญจมาศ
คำทาง
18 ม.ค. 59
31 ธ.ค. 59
12
นางอนงค์
เจี่ยตระกูล
19 ม.ค. 59
31 ธ.ค. 59
13
น.ส.จรรยา
ยอดอินทร์
20 ม.ค. 59
31 ธ.ค. 59
14
นายณัฐนัย
โซตา
25 ม.ค. 59
31 ธ.ค. 59
15
นางปัณฑิตา
วัดชัยภูมิ
29 ม.ค. 59
31 ธ.ค. 59
16
น.ส.จันทรา
แปงมูล
3 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
17
นายปรนัฐ
ใจนันท์
3 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
18
นางอาพิน
ศิริอางค์
4 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
19
นางบุญปั๋น
บังวัน
9 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
20
นางสีนวน
มงคล
11 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
21
นางนงลักษณ์
จงตรอง
11 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
22
น.ส.อารีย์
มงคล
11 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
23
น.ส.มณีรัตน์
ไชยประเสริฐกุล
11 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
24
น.ส.กรีฑากร
บูรณกูล
11 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
25
นายเอวิน
-
15 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
26
นางคำ
-
18 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
27
น.ส.อรุณ
เกื้อกูลยศสุนทร
18 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
28
นางพาพันธ์
สิทธิ
19 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
29
นายทองดี
คำดี
25 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
30
นายอดิศักดิ์
จันทร์ธีระโรจน์
26 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
31
นายกฤติกร
วิริยะภาพ
26 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
32
น.ส.อารีย์
ตันละหะ
26 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
33
นายลือชัย
เอี่ยมภิรมย์
29 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
34
นางจันทร์จิรา
วนาศิริ
1 มี.ค. 59
31 ธ.ค. 59
35
นางยุพิน
วงษา
3 มี.ค. 59
31 ธ.ค. 59
36
น.ส.ณัฐนันท์
ศิลาชาญ
4 มี.ค. 59
31 ธ.ค. 59
37
นายศักสิทธิ์
ปิ่นดอกไม้
11 มี.ค. 59
31 ธ.ค. 59
38
นายสุธรรม
มั่งคั่ง
22 มี.ค. 59
31 ธ.ค. 59
39
นายพินิจ
ชนะพินิจวงศ์
25 มี.ค. 59
31 ธ.ค. 59
40
น.ส.พรศิริ
มังกรอัศวกุล
30 มี.ค. 59
31 ธ.ค. 59
41
นางจันทร์เพ็ญ
จิตสว่าง
1 เม.ย. 59
31 ธ.ค. 59
42
นายอนุวัฒน์
วรรณกองแก้ว
4 เม.ย. 59
31 ธ.ค. 59


 

 


ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
ขอรับใบอนุญาต/
ออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตหมดอายุ
ต่อใบอนุญาต
นางอุไร ผลอำนวย
6 ม.ค. 59
31 ธ.ค. 59
นางประยูร จันทรวิโรจน์
11 ม.ค. 59
31 ธ.ค. 59
นางขวัญกนกพัชร ไชยเดช
12 ม.ค. 59
31 ธ.ค. 59
นางสุทิตา ทนานัน
12 ม.ค. 59
31 ธ.ค. 59
น.ส.ฉัตรปวีน์ ธรรมิกบวร
14 ม.ค. 59
31 ธ.ค. 59
นายปรมะ มณีเลิศ
18 ม.ค. 59
31 ธ.ค. 59
นายสมพร อิ่มเอมทรัพย์
9 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
นายสยาม เอ้งฉ้วน
10 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
นางณฐอร มีศิริ
10 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
นางณฐอร มีศิริ
10 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
นายประชา เมามูล
10 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
น.ส.บงกช กุลจิตร์
11 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
นายโยธิน ปวงคำคง
12 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
นายสมทรง ทั่งทอง
12 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
นางปราณี มันตะนา
15 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
นางฐิติมา ชูเกียรติ
17 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
นายสุริยา ชมภูใส
17 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
นายกิตติคุณ ธีระกุล
17 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
นายสอน สุขรักษ์
24 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
ด.ต.สวัสดิ์ วิเศษขัน
29 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
น.ส.ชวัลพัชร ทิศลา
29 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
นายนมตรี บำรุงกิจ
29 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
นายมนตรี บำรุงกิจ
29 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
นายนคเรศ ศรีสวัสดิ์
29 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
นายวรศักดิ์ วิทยาภรณ์
29 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
นางอุไร คำภิไหล
29 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
น.ส.หทัยวรรณ ศุภจิตรา
29 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
นายโปษัณ นิรัญกิจ
29 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
นางมาลัย หม่องเขียว
1 มี.ค. 59
31 ธ.ค. 59
นายเอกสัน วิรัชศิลป์
3 มี.ค. 59
31 ธ.ค. 59
นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์
15 มี.ค. 59
31 ธ.ค. 59
นายสาธิต จงจิตต์โยธิน
18 มี.ค. 59
31 ธ.ค. 59
นายธานี มั่งคั่ง
24 มี.ค. 59
31 ธ.ค. 59
นางพิกุล ปูนมาก
25 มี.ค. 59
31 ธ.ค. 59
นางจันทร์สุ่ม สุธรรม
25 มี.ค. 59
31 ธ.ค. 59
นายดวงจันทร์ อุ่นจาย
31 มี.ค. 59
31 ธ.ค. 59
นางณัฐชา กันทะ
31 มี.ค. 59
31 ธ.ค. 59
น.ส.เขมิสรา นิ่มมงคล
31 มี.ค. 59
31 ธ.ค. 59
นายนิรันดร์ พรมเทพ
31 มี.ค. 59
31 ธ.ค. 59

 


ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
ขอรับใบอนุญาต/
ออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตหมดอายุ
ต่อใบอนุญาต
1 บมจ.ซีพีออลล์ เซเว่น
23 ธ.ค. 58
28 ธ.ค. 59
31 ธ.ค. 59
2 นายวิวัฒน์ ชารุนันทกร
4 ม.ค. 59
8 ม.ค. 59
31 ธ.ค. 59
3 น.ส.อนงค์ เจี่ยตระกูล
7 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
31 ธ.ค. 59
4 นางยุพิน ปันแก้ว
19 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59
31 ธ.ค. 59
5 นายสัมฤทธิ์ แพงไธสงค์
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
31 ธ.ค. 59
6 นางอุทิน ศิริมาศ
14 ม.ค. 59
20 ม.ค. 59
31 ธ.ค. 59
7 นางประพิน เทพบุญ
17 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
8 นายไพบูลย์ วิลาสไผ่เงิน
19 ก.พ. 59
24 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
9 นางจันทร์นวล นันท์ต๊ะ
1 มี.ค. 59
4 มี.ค. 59
31 ธ.ค. 59
10 นางแสงแก้ว แก้วดับภัย
29 ก.พ. 59
4 มี.ค. 59
31 ธ.ค. 59
11 นางสม สุขใจ
3 มี.ค. 59
8 มี.ค. 59
31 ธ.ค. 59
12 นายชัยแสง ตั้งใจจิต
9 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
31 ธ.ค. 59
13 นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์
15 มี.ค. 59
18 มี.ค. 59
31 ธ.ค. 59
14 นางนิตย์ ขัติหอม
21 มี.ค. 59
25 มี.ค. 59
31 ธ.ค. 59
15 นายรุ่งโรจน์ ใบสุวรรณ
29 มี.ค. 59
1 เม.ย. 59
31 ธ.ค. 59

 


ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
ขอรับใบอนุญาต/
ออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตหมดอายุ
ต่อใบอนุญาต
1 นายวีรุช หม่องเขียว
4 ก.พ. 59
9 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
2 นางจันทรา ปันทวัง
19 ก.พ. 59
23 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59
3 น.ส.ชาลินี นิธิสิริพันธ์วงศ์
23 ก.พ. 59
26 ก.พ. 59
31 ธ.ค. 59

 

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
ขอรับใบอนุญาต/
ออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตหมดอายุ
ต่อใบอนุญาต
1 นายเรียงสอน ทองสวัสดิ์
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
31 ธ.ค. 59

 

 

     
 
 
             
 

จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับ 16 พ.ค. 57 รวมจำนวน

Invisible Stats >