สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โทร 053 - 682743 สำนักปลัดฯ ต่อ 23 กองคลัง ต่อ 41 กองช่าง ต่อ 32 กองการศึกษา ต่อ 21  
   
     

 

ประกาศมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
 
ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

 

  • บริการข้อมูลข่าวสาร
  • ปัญหาและข้อร้องเรียน
  • งานทะเบียนราษฎร์
  • เสียภาษี
  • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • กองช่าง

 

 

 

 


 

 

 

     
 
 
             
 

จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับ 16 พ.ค. 57 รวมจำนวน

Invisible Stats >