สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โทร 053 - 682743 สำนักปลัดฯ ต่อ 23 กองคลัง ต่อ 41 กองช่าง ต่อ 32 กองการศึกษา ต่อ 21  
 
   
     

 

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตราการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนข่าวสารการทุจริต และการประพฤติมิชอบ
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     
 
 
             
 

จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับ 16 พ.ค. 57 รวมจำนวน

Invisible Stats >