#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3 #htmlcaption4 #htmlcaption5 #htmlcaption7 #htmlcaption8 #htmlcaption9 #htmlcaption6 #htmlcaption10 #htmlcaption11 #htmlcaption12
   
  สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โทร 053 - 682743 สำนักปลัดฯ ต่อ 12 กองคลัง ต่อ 14 กองช่าง ต่อ 26 กองการศึกษา ต่อ 19 กองสาธารณสุขฯ ต่อ 18  

 
   
     
   
   
 
     
     
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเพณีออกหว่า
ประเพณีสำคัญของชาวอำเภอแม่สะเรียง นิยมจัดขึ้นตามความเชื่อ
ของชาวอำเภอแม่สะเรียง เมื่อคลั้นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 จะประดับ
ประดาหน้าบ้านเรือนด้วยซุ้มราชวัตร ตามความเชื่อที่ว่า สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จนิวัติโลกมนุษย์ จึงได้พร้อมใจกัน
จัดงานทำบุญตักบาตร ตั้งแต่ ตีสี่ เป็นเวลา สามวัน สอดรับกับซุ้ม
ราชวัตรที่จัดทำขึ้น หน้าบ้านเรือนอย่างสวยงาม
 
             
 

จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับ 16 พ.ค. 57 รวมจำนวน

Invisible Stats >